Hallitus tiedottaaa SEKÄ esitys vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi!

Hallitus kokoontui torstaina (2.11).

Tärkein käsiteltävä asia oli ensi viikon syyskokouksen (keskiviikkona 8.11.) valmistelu yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion osalta. Voitte tutustua jo ennakkoon toimintasuunnitelmaluonnokseen tämän viestin lopusta. Tutustuminen ja keskustelu sähköpostilistalla on suotavaa jo ennen kokousta, niin kokouksessa voidaan tehdä jäsenistön toivomat muutokset napakasti. Mitä yhdistystoimintaa TE haluatte ensi vuodelta?

Hallituksesta on erovuorossa 6 jäsentä. Tule kokoukseen tai ilmoita innokkuudestasi hallitustyöhön puheenjohtajalle (esa.hohtola(at)oulu.fi). Hallituksessa kukin ottaa tehtäviä oman ehtimisen ja osaamisen mukaan. Välttämättä ei tarvitse muuta kuin käydä kokouksissa (1/kk) ja kertoa siellä omat mielipiteensä asioihin.

Hallitus tulee syyskokouksessa esittämään jäsenmaksujen pitämistä vuonna 2018 entisellään. Haluamme kuitenkin jo tiedottaa, että tulevaisuudessa meillä voisi olla pieni mahdollisuus yhteiseen Pohjois-Suomen suojelutyöntekijään yhdessä muiden pohjoisten lintuyhdistysten ja Luonnonsuojeluliiton kanssa (jos yhteistyö sopii kaikille). Pohjois-Suomen suojelutyöntekijän palkkaaminen toisi toivottua lisätehoa myös PPLY:n alueen suojelutyöhön, mutta saattaa tulevina vuosina lisätä jäsenmaksujen korotuspainetta tai muun varainhankinnan tarvetta. Edustajamme Esa Aalto keskustelee asiasta BirdLifen edustajiston kokouksessa 18.-19.11. muiden pohjoissuomen lintuyhdistysten edustajien kanssa.

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita:
-Päätettiin hakea uudestaan rahankeräyslupaa (vanha lupa umpeutunut) hoitoringin
kulujen kattamiseen ja yleiseen suojelutoimintaan. Keräyksessä käytetään erillistä suojelutiliä.
– Aureolan päätoimittaja seuraavaan aloitettavaan numeroon on edelleen haussa, SAA ILMOITTAUTUA APUUN vaikka ei mitään toimituskokemusta omaisikaan. Mietitään myös Aureola-lehtien lisäämistä BirdLifen lintulehtiportaaliin.
– Yhdistyksen 2018 seinäkalenterin tilanne on hyvä. Kuvavalinnat on tehty ja paino kilpailutettu ja valittu. Kalenteri saadaan joululahjamyyntiin!
– Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotusaineistosta, johon olisi useita syitä suojelutoimikunnan reagoida (mm. Hailuodon kiinteä penkkatieyhteys). Deadline lausunnolle 25.11. TÄHÄNKIN SAA ILMOITTAUTUA AVUKSI.

Terveisin sihteerinne,
Heli

—–

ESITYS: POHJOIS-POHJANMAAN LINTUTIETEELLISEN YHDISTYKSEN

TOIMINTASUUNNITELMAKSI 2018

YLEISTÄ

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen tarkoituksena ovat toimialueensa lintuharrastajien yhteen saattaminen sekä lintujen suojelun, harrastuksen ja tutkimuksen edistäminen. Yhdistys toimii myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja kestävän kehityksen puolesta. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan jakamalla tietoa ja tarjoamalla lintuharrastuksesta kiinnostuneille monipuolisia mahdollisuuksia harrastuksensa aloittamiseen. Toimintamuotoja ovat mm. kuukausikokoukset, retket, lintuhavaintojen kokoaminen, vuosikirjan julkaiseminen, retkikummitoiminta sekä lausuntojen antaminen. Yhdistyksen toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan BirdLife Suomen ”Harrasta huomaavaisesti” -havainnointiohjetta.

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa syys- toukokuussa ja erikseen niin tarvittaessa. Hallituksen apuna toimivat Aureolan toimitusneuvosto, linnustonsuojelutoimikunta, linnustonseurantatoimikunta, lintualuetoimikunta, havaintotoimikunta, ohjelmatoimikunta, rallitoimikunta, retkikummitoimikunta, aluerariteettikomitea, loukkaantuneiden lintujen hoitorinki ja Tiira–ryhmä.

Muita toimihenkilöitä ovat BirdLife-aluevastaava, petolintuvastaava, havaintoarkistonhoitaja taloudenhoitaja, ruokintapaikkavastaava, retkivastaava, vuoden lajivastaava, tiedottaja ja www-vastaavat.

Hallitus voi lisätä tai vähentää toimihenkilöitä tarpeen mukaan.

YHTEISTYÖ

PPLY jatkaa yhteistyötä muiden Pohjois-Pohjanmaan lintu- ja luontoharrastusyhdistysten kanssa. Läheisimpiä yhteistyökumppaneita ovat Kuusamon lintukerho, Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ja Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri, Oulun eläinsuojeluyhdistys, Norrbottenin lintutieteellinen yhdistys sekä Metsähallituksen luontopalvelut.

PAIKALLISTOIMINTA

Harjoitetaan yhteistyötä Raahen seudun lintuharrastajien (Surnia), Oulujokilaakson lintuharrastajien, Oulaisten lintuharrastajien, Kala- ja Pyhäjokilaaksojen lintuharrastajien ja Taivalkosken lintuharrastajien kanssa. Paikallistoimintaa tuetaan rahallisesti toiminnan laajuuden mukaan, ja paikallisia toimijoita kannustetaan ja avustetaan mahdollisimman paljon.

JULKAISUTOIMINTA

Vuoden aikana julkaistaan viivästynyt Aureolan vuosikerta vsk 36-37. Se sisältää havaintokatsaukset vuosilta 2014-15. Pyritään julkaisemaan myös vsk 38-39, joka sisältäisi havaintokatsaukset vuosilta 2016-17. Jäsentiedotteita julkaistaan tarpeen mukaan.

TUTKIMUSTOIMINTA JA PROJEKTIT

PPLY osallistuu resurssiensa mukaan BirdLife Suomen vuoden laji –projektiin. MAALI-kartoituksia täydennetään ja MAALI-hankkeen tulosten julkaiseminen pyritään saattamaan valmiiksi yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistys tekee linnustoselvityksiä konsulttitöinä työvoimaresurssien ja hallituksen harkinnan mukaan.

KOULUTUSTOIMINTA

Lintuharrastuksen alkutaipaleella oleville järjestetään retkikummitoiminnan yhteydessä opastusta. Harkinnan ja mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös muita kurssitapahtumia, kuten kurssi lintulaskijoille. Tauvon lintuasemalla järjestetään toukokuussa lasten lintuleiri. Jatketaan lasten lintukerhon toimintaa Oulussa.

RETKITOIMINTA

Opastettuja linturetkiä järjestetään osallistujien kiinnostuksen mukaan retkien painopisteen ollessa keväällä. Suurelle yleisölle suunnattuja lintuharrastustapahtumia ovat BirdLife Suomen organisoima Pihabongaus 27.–28.1., kevätmuutontarkkailu 15.4., hanhiretki (polkupyörillä ja bussiretkenä yhteistyössä OLSY:n kanssa) huhtikuun puolivälissä, Tornien Taisto 5.5. sekä syysmuutontarkkailu Euro Birdwatch -viikonloppuna 6.-7.10. Retkitoimintaa koordinoi retkikoordinaattori. Vuoden aikana tehdään jäsenretkiä kotimaan kohteisiin esimerkiksi Tauvon lintuasemalle. Jos kiinnostusta on, voidaan tehdä lintumatka myös lähiulkomaille, esim. Varanginvuonolle.

NUORISOTOIMINTA

PPLY perustaa nuorisojaoston, jonka toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta nuoret vastaavat itse. Yhdistys tukee toimintaa nuorten parhaaksi katsomalla tavalla. Alkuvaiheessa nuorten tukena toimii aikuinen nuorisovastaava.

TALKOOT

PPLY pyrkii jatkamaan loppukesällä ja syksyllä rantojenhoitotalkoita Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin toimeksiannoista. Yhdistyksen omia linnunpönttö- ja muita talkoita järjestetään tarpeen mukaan. Tauvon lintuasemalla tai Munahiedassa pyritään myös talkoilemaan.

LINTURALLIT

Rallitoimikunta järjestää linturalleja seuraavasti: Tammiralli 1.-31.1., Kevätralli toukokuun lopussa, Hailuodon syysralli ja Talviralli joulukuussa. Talviralliin järjestetään mahdollisuus aloitteleville opastettuun retkeilyyn. PPLY osallistuu ainakin yhdellä joukkueella BirdLife Suomen Tornien Taistoon 5.5.2018.

TIEDOTUS

Ajankohtaisista ja sääntömääräisistä yhdistysasioista tiedotetaan kolme kertaa vuodessa ilmestyvässä BirdLife Suomen Tiira-lehdessä sekä BirdLifen uutiskirjeessä (joka korvaa neljännen Tiira-lehden) jos se on uutiskirjeessä mahdollista. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan paikallisille lehdille, radiolle ja tv:lle ensisijaisesti yleisötapahtumien yhteydessä. Vuonna 2018 painetaan uudistettu yhdistysesite, joka julkaistaan myös sähköisenä. Yhdistyksen tiedottamisessa ja markkinoinnissa käytetään ensisijaisesti www-sivuja, PPLY:n sähköpostilistaa, facebookia ja myös valtakunnallista Lintuverkkoa. Loukkaantuneiden lintujen hoidosta tiedotetaan pääosin Pihalinnun hoitolan instagram sivujen kautta (@pihalintu).

TALOUS

Suurin menoerä on Aureolan vuosikerran painatus. Suojelutoimintaan pyritään kohdentamaan entistä enemmän varoja. Yhdistyksen menot katetaan jäsenmaksuilla sekä talkoiden, mahdollisten konsulttitöiden, havaintojen myynnin sekä yhdistyksen tuotemyynnin tuloilla. Varainhankintaa pyritään tehostamaan kaudella 2018.

JÄSENHANKINTA

PPLY pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä BirdLife Suomen asettaman tavoitteen mukaisesti. Lintukurssilaisille ja yleisötilaisuuksiin osallistuville jaetaan yhdistysesitteitä ja Tiira-lehtiä.

LINTUJEN SUOJELU

Suojelutoimikunta seuraa aktiivisesti lintujen suojelun tilaa ja pyrkii parantamaan sitä yhdistyksen toimialueella Pohjois-Pohjanmaalla. Toimikunta seuraa ja osallistuu mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan lintujensuojeluhankkeisiin ja seuraa maankäytön ja kaavoituksen suunnittelua. Alueellisesti uhanalaisten lajien kannankehityksen ja esiintymisalueiden seurantaa edistetään. Suojelutoimikunta valmistelee lausuntoja ja toimii asiantuntijana toimialaansa liittyvissä asioissa.

Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä muiden luonnonsuojelujärjestöjen ja alan viranomaisten, etenkin Metsähallituksen Pohjanmaan – Kainuun luontopalveluiden ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.

Linnustonsuojelussa edistetään alkavalla toimikaudella etenkin seuraavia hankkeita:

1. Uhanalaisten lintujen suojelua edistetään osallistumalla seurantaryhmien, suojelutoimikuntien tai -työryhmien, erityisesti Oulun kaupungin rantakenttätyöryhmän, toimintaan. Lisäksi yhdistys tai sen jäsenet osallistuvat lajien populaatiotutkimuksiin. Erityisiä kohdelajeja ovat rantakurvi, etelänsuosirri, lapinsirri, mustapyrstökuiri, kiljuhanhi, maakotka, arosuohaukka ja muuttohaukka.

2. IBA-alueiden seurantaa jatketaan ja pyritään edistämään suojeluohjelmien ulkopuolisten IBA- ja MAALI-alueiden suojelua. Maakunnallisesti tärkeät lintualueet – hankkeen tulokset pyritään saamaan laajaan tietoisuuteen ja hyödynnettäväksi maankäytön suunnittelussa.

3. Yhdistys edistää arvokkaimpien lintualueiden suojelua. Esimerkiksi Liminganlahden ja muiden Hailuodon penkkatien uhkaamien alueiden sekä Sanginjoen metsälinnustoltaan arvokkaan alueen suojelua edistetään yhdessä muiden paikallisten luontojärjestöjen kanssa. Pitemmän aikavälin tavoitteena on kansallispuiston perustaminen Sanginjoelle. Lisäksi yhdistys pyrkii vaikuttamaan kaupungin metsien hoidon suunnitteluun.

4. Laaditaan lausuntoja kaavoituksesta kunnille ja linnustoon vaikuttavien hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinneista yhteysviranomaiselle. Esitetään kirjallisia mielipiteitä ympäristölupahakemuksista Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Tarvittaessa valitetaan kaavoista tai myönnetyistä ympäristöluvista oikeusasteisiin yhdessä Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin kanssa.

5. Suojelutoiminasta pyritään viestimään uusilla tavoilla ja suojelurahaston lahjoitusmäärää kasvattamaan.

YLEISÖTILAISUUDET
Vuoden aikana järjestetään yhdeksän kuukausikokousta, joihin hankitaan laadukasta ja monipuolista ohjelmaa.

MUU TOIMINTA

Lintujen talviruokintapaikan ylläpitoa jatketaan Oulun Hietasaaressa. Yhdistys osallistuu BirdLife Suomen edustajiston kokouksiin ja muihin mahdollisiin lintuharrastusta koskeviin valtakunnallisiin tapahtumiin.


Ystävällisin terveisin,
Heli Suurkuukka

Posted in Uutiset, Yhdistys.