IBA- ja FINIBA-alueet

Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA)

IBA-projekti on BirdLife Internationalin ja sen jäsenjärjestöjen tärkein linnustonsuojeluhanke. Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (Important Bird and Biodiversity Areas, IBA) on BirdLife Internationalin hanke tärkeiden lintukohteiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Maailmasta on löydetty noin 10 000 kansainvälisesti tärkeää lintualuetta, jotka ovat tärkeitä myös muulle luonnon monimuotoisuudelle. Alueista 97 sijaitsee Suomessa.

1990-luvulla aikaansaatu maailmanlaajuinen IBA-verkosto (ja Suomessa lisäksi kansallinen FINIBA-verkosto) on vahvistanut linnustollisesti tärkeiden alueiden luonnonsuojelullista asemaa monissa maissa, myös Suomessa. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys osallistui aktiivisesti IBA-verkoston kokoamiseen ja pyrkii vastaamaan myös tietojen päivittämishaasteeseen.

Tavoitteet

iba-logo_finnish_colour

IBA-hankkeen jatkuvia tavoitteita ovat seuraavat:

  • alueiden linnustonsuojeluarvon turvaaminen
  • alueiden turvaaminen uhkatekijöitä vastaan
  • alueiden saaminen osaksi virallista suojeluverkostoa
  • alueiden linnuston seuraaminen.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Birdlife International ja Birdlife Suomi päivittivät IBA-alueiden linnustotiedot yhdessä lintuharrastajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa noin 5-10 vuoden välein. BirdLife Suomi ja PPLY tarvitsevat paikallisten lintuharrastajien panosta IBA-alueiden seurannoissa!

Tietoa IBA-alueista ja hankkeesta

Tiedot Euroopan alueella sijaitsevista IBA-alueista julkaistiin vuonna 2000 ilmestyneessä kaksiosaisessa ”Important Bird Areas in Europe. Priority sites for conservation” -kirjassa (toim. Heath & Evans). Keskeisimmät tiedot sekä alueista että IBA-hankkeesta löytyvät myös Birdlife Suomen internet -sivuilta.

Pohjois-Pohjanmaan IBA-alueet

Kokonaan tai osittain PPLY:n toimialueelle sijoittuu yhdeksän IBA-aluetta. Yksi Suomen merkittävimmistä IBA-alueista on Oulun seudun kerääntymisalue, joka  pitää sisällään mm. Hailuodon, Siikajoen, Liminganlahden, Kempeleenlahden ja Haukiputaan saariston lintuvesialueet sekä koko laajan Lakeuden viljelyalueen Muhoksen Sosolle asti. Riittävien tietojen kokoaminen Pohjois-Pohjanmaan IBA-alueilta edellyttää lintuharrastajien aktiivista panosta asiaan.

Kartoitusten toteuttaminen

Suomessa IBA-kartoitusta ohjataan BirdLife Suomen toimistolta käsin, jonne kansallinen IBA-koordinaattori sijoittuu. Projektin hankekumppaneina toimivat Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus ja muutamat alueelliset ympäristökeskukset. PPLY:n IBA-koordinaattorina toimii Juha Repo (juha.repo@pp3.inet.fi, puh. 050 3824294).

pply_iba_finiba_700px

Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA)

Kansainvälisen IBA-hankkeen laajennuksena toteutetussa FINIBA-hankkeessa kartoitettiin Suomen tärkeimmät lintualueet. FINIBA-hanke toteutettiin BirdLife Suomen ja Suomen ympäristökeskuksen johdolla. Käytännön kartoitustyöt tehtiin Pohjois-Pohjanmaalla alueen lintuharrastajien, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen välisenä yhteistyönä. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen alueella sijaitsee 30 FINIBA-aluetta, joista seitsemän on samalla myös IBA-alueita. Kohteiden kokonaispinta-ala on 285 543 hehtaaria. Edellisten lisäksi neljä kohdetta sijaitsee osin Pohjois-Pohjanmaan puolella.

Pohjois-Pohjanmaan FINIBA-alueet

Suomen tärkeät lintualueet (Finnish Important Bird Areas, FINIBA) -hankkeen tarkoituksena on kartoittaa kaikki maamme tärkeät lintualueet, säilyttää ne linnustolle soveliaina elinalueina sekä seurata niillä linnuston ja elinympäristön muutoksia. FINIBA -hankkeessa ovat mukana sekä BirdLife Suomi että Suomen Ympäristökeskus. Suomessa on tällä hetkellä kaikkiaan 411 FINIBA-aluetta. Kokonaan tai osittain PPLY:n toimialueelle sijoittuu 34 FINIBA-aluetta. Osa alueista sisältyy myös IBA-alueisiin.