Säännöt

Lataa säännöt pdf-muodossa


Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry ja kotipaikka on Oulu.


Yhdistyksen toimialue

Yhdistyksen toimialue on BirdLife Suomi ry:n Pohjois-Pohjanmaan havaintojenkeruualue.


Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lintujen ja niiden elinympäristöjen suojelua, lintuharrastusta ja -tutkimusta sekä olla näitä asioita harrastavien henkilöiden yhdyssiteenä omalla toimialueellaan.


Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. edistää aktiivisesti linnuston suojelua;
 2. järjestää kokouksia, esitelmiä, retkiä ja muita tapahtumia yhdistyksen jäsenille ja muille linnuista kiinnostuneille lintutietouden lisäämiseksi;
 3. antaa ohjeita sekä linnut että ihmiset huomioon ottavasta lintuharrastuksesta;
 4. kokoaa ja julkaisee lintuhavaintoja ja edistää lintututkimusta;
 5. julkaisee jäsenlehteä ja
 6. muilla vastaavilla tavoilla edistää tarkoitustaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi myydä pienimuotoisia kannatustuotteita ja välittää jäsenilleen lintuharrastuksessa tarvittavia välineitä voittoa tuottamatta ja järjestää maksullisia opastettuja linturetkiä.

Yhdistys on BirdLife Suomi ry:n jäsen.


Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksessä voi olla varsinaisten jäsenten lisäksi perhejäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen perheenjäsen tai muu samassa taloudessa asuva henkilö. Perhejäsenellä on samat jäsenedut kuin varsinaisella jäsenellä. Perhejäsenelle ei kuitenkaan lähetetä jäsenlehteä. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsenyyden vahvistaa hallitus kokouksessaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa tai tukenut yhdistystä merkittävästi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Lisäksi yhdistyksen kokous voi yksinkertaisella äänten enemmistöllä erottaa jäsenen, joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous


Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) tai enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.

Syyskokous valitsee yhdistykselle vuosittain puheenjohtajan seuraavaksi kalenterivuodeksi ja vähintään kolme (3) tai enintään kuusi (6) muuta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle. Mikäli hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken toimikauden avoimeksi, voidaan yhdistyksen kokouksessa hänen tilalleen valita uusi jäsen siten kuin 8§ määrätään. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä taloudenhoitajan, joka voi olla hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai kahden (2) hallituksen jäsenen pyynnöstä, ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Hallitus voi nimittää määrittelemiinsä tehtäviin toimikuntia ja toimihenkilöitä.


Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus viimeistään viikkoa ennen kokousta jäsen- tai järjestölehden tai jäsenkirjeen välityksellä.

Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuussa ja kevätkokous helmikuussa yhdistyksen toimialueella.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus tai tilintarkastajat katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen kokouksissa on kullakin yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja perhejäsenellä äänioikeus. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 3. Vahvistetaan yhdistyksen seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, jäsenmaksu ja talousarvio
 4. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
 5. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 6. Valitaan yhdistyksen tilintarkastajat (2), sekä heille varatilintarkastajat
 7. Valitaan yhdistyksen edustajat BirdLife Suomi ry:n edustajistoon sikäli, kun BirdLife Suomen säännöt valintaa edellyttävät
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. Keskustellaan asioista, joita jäsenet esittävät kokoukselle.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 3. Käsitellään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus ja päätetään sen vahvistamisesta
 4. Käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja taloudenhoitajalle
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 7. Keskustellaan asioista, jotka jäsenet esittävät kokoukselle.


Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen saavat kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen siihen erikseen nimeämät toimihenkilöt, aina kaksi (2) yhdessä.

10§
Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on kunakin vuonna asianmukaisesti päätettyinä jätettävä tilintarkastajille viimeistään tammikuun 20. päivänä. Näiden on annettava lausuntonsa viimeistään tammikuun loppuun mennessä.

11§
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden (2) viikon välein pidettävässä kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Nämä PPLY:n uudet säännöt hyväksyttiin yhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa 10.3. ja 14.4.2010 ja on rekisteröity Patentti ja rekisterihallituksessa 31.3.2011.