Metsästäjäliitto ja BirdLife Suomi: malttia vesilintumetsästykseen

Sinisorsa © Micha Fager

Mediatiedote 19.8.2020

 

Vesilintujen metsästyskauden alkaessa BirdLife Suomi ja Metsästäjäliitto muistuttavat yhdessä lajintunnistuksen tärkeydestä ja kehottavat välttämään taantuvien lajien metsästystä.

 

Monen Suomessa tärkeän riistavesilinnun kanta on taantunut koko 2000-luvun ajan. Suuri osa vesilintulajeista on nykyisin uhanalaisia. Huoli taantuneista lajeista yhdistää Metsästäjäliittoa ja BirdLifea.

– Useimpien riistavesilintulajien kanta ei edelleenkään osoita elpymisen merkkejä, ja niiden poikastuotto on huono. Vähenevä ja huonosti tuottava kanta ei kestä lisäkuolleisuutta. Siksi taantuvien lajien metsästystä on vältettävä, kertoo BirdLifen suojeluasiantuntija Tero Toivanen.

Riistavesilinnuista punasotka on luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi, tukkasotka, haahka ja nokikana erittäin uhanalaisiksi sekä taigametsähanhi, haapana, jouhisorsa ja heinätavi vaarantuneiksi.

Sinisorsa kestää hyvin metsästystä

Valtakunnallisten vesilintulaskentojen perusteella myös runsaimpien riistasorsiemme sinisorsan, tavin ja telkän pesimäkannat olivat viime vuotta alhaisemmat. Yleistenkin lajien metsästykseen tarvitaan siis malttia. Lämpimästä alkukeväästä hyötyneen sinisorsan poikastuotto oli kuitenkin hyvä.

– Metsästäjien kannattaa keskittyä metsästystä hyvin kestäviin lajeihin, jollainen tällä hetkellä on lähinnä sinisorsa, sanoo Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors. Maltti pitää olla mukana erityisesti viljaruokinnoilta metsästettäessä.

Metsästystilastoinnin parantamiseksi järjestöt toivovat kaikkien metsästäjien ilmoittavan saaliinsa Oma riista -palveluun.

Kosteikoiden kunnostus auttaa vesilintuja

Kosteikkojen katoaminen ja umpeenkasvu on johtanut monien vesilintujen vähenemiseen.

Tällä hetkellä kosteikkoja kunnostetaan sekä ympäristöministeriön HELMI-ohjelmassa että maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hankkeessa. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä metsästäjien, lintuharrastajien ja maanomistajien kanssa. Hankkeiden aikana kunnostetaan vesilintujen elinympäristöjä, rakennetaan uusia kosteikkoja sekä tehostetaan vieraspetojen pyyntiä.

SOTKA-hankkeessa kehitetään myös vapaaehtoispohjalta häirintävapaiden levähdysalueiden verkostoa turvaamaan vesilintujen valmistautumista syysmuuttoa varten. Alueverkostoa kehitetään BirdLife Suomen ja Metsästäjäliiton yhteistyönä.

– Muista maista saadut kokemukset osoittavat, että saalismääristä ei välttämättä jouduta tinkimään, vaikka tietyt alueet varataankin lintujen levähdysalueiksi, Ere Grenfors Metsästäjäliitosta kertoo.

– Levähdysalueverkoston luomisen vastapainoksi pyritään rakentamaan myös korvaavia metsästyskosteikoita lähiympäristöön, Grenfors jatkaa.

 

Vesilintujen metsästys alkaa torstaina 20.8. klo 12. Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys sekä haahkan syysmetsästys on tänä vuonna kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Allin metsästys on kielletty sisämaassa, ja merialueilla sitä on rajoitettu saaliskiintiöin. Metsähanhea saa metsästää 27.8. asti Lapissa ja loka–marraskuussa kaakkoisessa Suomessa. Meri- ja metsähanhen metsästystä on lisäksi rajoitettu saaliskiintiöin.

Lakisääteinen saalisilmoitus on tehtävä metsähanhesta, haapanasta, jouhisorsasta, heinätavista, lapasorsasta, tukkasotkasta, allista, isokoskelosta sekä nokikanasta. Lisäksi velvollisuus koskee punasotkaa, haahkaa ja tukkakoskeloa, jotka ovat määräaikaisessa metsästyskiellossa.

 

Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: brunand (punasotka), vigg (tukkasotka), ejder (haahka), sothöna (nokikana), tajgasädgås (taigametsähanhi), bläsand (haapana), stjärtand (jouhisorsa), årta (heinätavi), gräsand (sinisorsa), kricka (tavi), knipa (telkkä), småskrake (tukkakoskelo), alfågel (alli), sädgås (sädgås), grågås (merihanhi), skedand (lapasorsa), storskrake (isokoskelo)

 

LISÄTIETOJA

luonnon ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors, puh. 050 569 8916, ere.grenfors(at)metsastajaliitto.fi
Metsästäjäliitto

suojeluasiantuntija Tero Toivanen, p. 010 406 6203, tero.toivanen(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry

 

BirdLife Suomi on valtakunnallinen lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, jolla on yli 22 000 jäsentä ja tukijaa.

Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa.

Valtakunnallisia vesilintulaskentoja koordinoivat Luonnonvarakeskus ja Luonnontieteellinen keskusmuseo yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa.


Alkuperäinen tiedote: https://www.birdlife.fi/tiedote-20200819/

Posted in Birdlife, Uutiset.